php排序算法合集
侧边栏壁纸
 • 累计撰写 45 篇文章
 • 累计收到 78 条评论

php排序算法合集

yangpanyao
2020-03-18 / 0 评论 / 1,194 阅读 / 正在检测是否收录...

1.冒泡排序
冒泡排序(bubble sort)是一种交换排序,操作两个相邻的数据看大小是否满足大小关系要求,如不满足则交换他们的顺序 ,直到没有不满足的数据为止

代码如下:


function bubbleAscSort($arr){
  $len = count($arr);
  

  for ($i=0; $i < $len; $i++) { 
    $flag = false;//提前退出冒泡循环的标志

    for ($j=0; $j <$length -$i - 1; $j++) { 
      if ($arr[$j] > $arr[$j+1]) {//交换位置
        $tmp = $arr[$j];
        $arr[$j] = $arr[$j+1];
        $arr[$j+1] = $tmp;
        $flag = true;
      }
    }
    if (!$flag) break;//没有数据交换退出循环
  }
  return $arr;
}

2.选择排序
给定一个数组,从小到大排序首先找到数组中最小的那个元素,其次将它和数组中的第一个元素交换位置(如果第一个就是最小那么他就和自己交换),再次,在剩下的元素中找到最小元素将它与数组的第二个元素交换位置,如此往复直到将整个数组排序这种排序方法就叫做选择排序

代码如下:

function selectsort($arr){

  $len = count($arr);
  
  for ($i=0; $i <$len ; $i++) { 
    $min =$i;//将当前坐标定义为最小值下标
    for ($j=$i+1; $j <$len; $j++) { 
      if ($arr[$min] > $arr[$j]) {
        $min = $j;
      }  
    }
    //如果$min不等于$i说明找到最小值 交换他们的位置
    if ($i != $min) {
      $tmp = $arr[$i];
      $arr[$i] = $arr[$min];
      $arr[$min] = $tmp;
    }
  }
  
  return $arr;
}

3.插入排序
循环数组,将元素插入到有序的元素中,使数组改变为我们要求的顺序即为插入排序
代码如下

function insertionsort($arr){
  $len = count($arr);
  if($len <= 1) return;
  for ($i=1; $i < $len; $i++) { 
    $value = $arr[$i];
    $j = $i-1;
    for (; $j>=0 ; $j--) { 
      if ($arr[$j] > $value) {
        $arr[$j+1] = $arr[$j];
      }else{
        break;
      }
    }
    $arr[$j+1] = $value;
  }
  return $arr;
}

未完待更!

0

评论 (0)

取消