php解答leetcode的第4题-寻找两个有序数组的中位数
侧边栏壁纸
 • 累计撰写 45 篇文章
 • 累计收到 78 条评论

php解答leetcode的第4题-寻找两个有序数组的中位数

yangpanyao
2019-11-11 / 0 评论 / 1,247 阅读 / 正在检测是否收录...

给定两个大小为 m 和 n 的有序数组 nums1 和 nums2。

请你找出这两个有序数组的中位数,并且要求算法的时间复杂度为 O(log(m + n))。

你可以假设 nums1 和 nums2 不会同时为空。

示例 1:

nums1 = [1, 3]
nums2 = [2]

则中位数是 2.0
示例 2:

nums1 = [1, 2]
nums2 = [3, 4]

则中位数是 (2 + 3)/2 = 2.5

PHP解答代码

 function findMedianSortedArrays($nums1,$nums2) {
     $arrnum1 = count($nums1);//数组1长度
     $arrnum2 = count($nums2);//数组2长度

     $i1 = 0;
     $i2 = 0;
     
     $arr =[];
     //合并有序数组到新数组 $arr
     while ($i1 < $arrnum1 || $i2 < $arrnum2) {

       if ($i1 < $arrnum1 && $i2 < $arrnum2) {//两个数组都没有到达末尾
         if($nums1[$i1] > $nums2[$i2]){
           $arr[] = $nums2[$i2];
           $i2++;
         }else{
           $arr[] = $nums1[$i1];
           $i1++;
         }
       }elseif ($i1 >= $arrnum1 && $i2 < $arrnum2) {//数组1到达末尾
         $arr[] = $nums2[$i2];
         $i2++;
         # code...
       }elseif ($i1 < $arrnum1 && $i2 >= $arrnum2) {//数组2到达末尾
         $arr[] = $nums1[$i1];
           $i1++;
       }    
     }
     //获取新数组长度
     $len = count($arr);
    if($len % 2 == 0){
      $b = $len/2;
      return ($arr[$b]+$arr[$b-1])/2;
    }
    else{
      $c = (int)($len/2);
      return $arr[$c];
    }
}
0

评论 (0)

取消